RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

a „Fejér Megyei Diáknapok” elnevezésű eseményhez

1. Preambulum

 1.1 A Fehérvári Programszervező Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., cégjegyzékszám: Cg.07-09-025715, adószám: 25131370-2-07 képviseli: Juhász Zsófia, ügyvezető) összművészeti fesztivált szervez Fejér Megyei Diáknapok (a továbbiakban Diáknapok) elnevezéssel.

1.2 A Diáknapokra történő jelentkezés feltétele a jelen Részvételi szabályzat Jelentkező általi elfogadása.

1.3 A Részvételi szabályzat tartalmazza a versenyprogramra vonatkozó főbb információkat, szabályozza a Jelentkező és a Jelentkező által nevezett versenyző jogait és kötelezettségeit.

 

2. Fogalommeghatározások

2.1 Rendező: Fehérvári Programszervező Kft.

2.2 Jelentkező: aki a Diáknapokon történő részvétel céljából jelentkezését a jelen Részvételi szabályzatnak megfelelően az iskola diákjainak nevében benyújtja. Az a kijelölt kapcsolattartó személy, akit az iskola delegál a jelentkezés bonyolítására. A kapcsolattartó kijelölését a Rendező által megadott határidőre, az iskolának kell megtennie írásban.

2.3 Felhívás: a Diáknapok eseményének meghirdetésére vonatkozó dokumentum, melyet a Rendező eljuttat az iskolák és a média részére. Tartalmazza a Rendező megnevezését, a határidőket, a kategóriákra vonatkozó tudnivalókat és a nevezhető produkciók számát, a nevezési díjak összegét, a befizetés módját, a díjazásra és a pontozásra vonatkozó információkat, panaszkezelést. A Diáknapok felhívása itt érhető el.

2.4 Versenyprogram: A Rendező által 2018. április 13–15. között megrendezendő Diáknapok április 13., pénteki és 14., szombati versenyei, amelynek versenyzői a Fejér megye középiskolái által delegált résztvevők.

2.5 Versenyző: Az a diák, aki a zsűri előtt (színpadon vagy más formában) az iskolája nevében szerepel, részt vesz, kapcsolattartójának a tervezett munkájáról, tervezett produkciójáról minden információt megad a sikeres jelentkezés érdekében.

2.6 Konzultációs időpontok versenyzőknek: A Diáknapok zsűrije (minden kategóriában 2, 3 vagy 4 fő) véleményt alkot a látottakról, hallottakról. Ezt összegzik, és ennek alapján hozzák meg döntésüket a produktum eredményével kapcsolatban. A diákok számára lehetőséget biztosítunk, hogy ezeket az összegző véleményeket meghallgassák, ezek a konzultációs időpontok, melyek időpontját a kategórialeírásokban és a felhívásban találják meg.

2.7 Kategóriafelelősök: Azok a szervező kollégák, akik a helyszíneken koordinálják a versenyprogramot. Feladatuk a kategória sorrendjének a betartatása, az esetleges változások menedzselése. Minden versenyzőnek kötelező a kategóriafelelős megkeresése a helyszínre érkezésekor. A kategóriafelelős nem egyenlő a konferálóval és a helyszínen segítő önkéntessel. Ők a verseny tisztaságáért is felelnek, ellenőrzik a fellépők karszalagjait. A kategória végeztével ők egyeztetik a zsűrivel az eredményeket és az ő feladatuk a zsűritagok által aláírt, egyeztetett zsűrilapok eljuttatása a feldolgozó központba. A verseny végeztével ők felelnek, hogy a Gálára bejutott műsorszámok megjelenjenek a vasárnap reggeli főpróbán.

2.8 Pénzügyi szabályzat: A szabályzat részletesen leírja a 2018. évi nevezési díjak összegét, a befizetés feltételeit, a befizetés módját, megállapítja a befizetési határidőt. Rendelkezik a visszafizetés feltételeiről és módjáról. A pénzügyi szabályzat elolvasásáról, annak tudomásulvételéről a jelentkezési felületen kell nyilatkoznia a jelentkezőnek az iskola képviseletében.

 

3. Diáknapok kategóriái

3.1 A Diáknapokra az alábbi 12 kategóriában jelentkezhetnek a diákok a kapcsolattartó segítségével:

 1. Szólóének, társasének, kórus
 2. Vers- és prózamondás
 3. Diákszínpad
 4. Könnyűzene
 5. Népdal, népzene, néptánc
 6. Komolyzene, szólóhangszer, kamarazene
 7. Sótájm
 8. Képző-, nép- és iparművészet
 9. Honismeret
 10. Irodalom – vers és próza
 11. Fotó, film, vizuális műfajok
 12. Médiakommunikáció (új műfaj)

3.2 Kategórialeírások: A kategóriák részletes leírásai a www.diaknapok.hu oldalon találhatóak. Az abban leírtaktól eltérni nem lehet. A Jelentkező hibájából felróható rossz nevezéseket a zsűri nem értékeli, így az adott produkció minősítést nem kap.

 

4. Diáknapokon való részvétel feltételei

4.1 A Diáknapokra Fejér megye középfokú oktatási intézményeinek azon tanulói  jelentkezhetnek produkcióikkal az iskolai kapcsolattartókon keresztül, akik 2018. április 13-ig a 14. életévüket betöltik.

 

5. Jelentkezés benyújtásának feltétele

5.1 A Diáknapokra csak az a kijelölt kapcsolattartó személy jelentkezhet, akit az iskola delegál a jelentkezés bonyolítására.

5.2 A jelentkezésnek nem feltétele a jelentkezési felület ismertetésére szóló konzultációs délutánon való részvétel, de ajánlott. A konzultációs délutánra az iskolák által kijelölt Diáknapokért felelős kapcsolattartókat hívjuk és várjuk.

5.3 A regisztráció után a megadott e-mail címre 24 órán belül visszaigazolás érkezik. Amennyiben Jelentkező a Rendezőtől nem kap visszaigazolást, úgy azt mindenképp haladéktalanul írásban jelezze Rendező diaknapok@diaknapok.hu email címére! Ennek elmaradása esetén a jelentkezés érvénytelensége miatt a Rendező nem vállal felelősséget.

5.4 A jelentkezés határideje: 2018. március 12., 23.00 óra.

 

6. Kapcsolattartás

 6.1 Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Diáknapokkal kapcsolatosan Rendező a Jelentkezőt a Jelentkezési adatlapon megadott email címén értesíti.

6.2 Jelentkező tudomásul veszi, hogy Rendezőt a diaknapok@diaknapok.hu email címen haladéktalanul tájékoztatni köteles minden, a jelentkezését és a versenyen való részvételét érintő, az adataiban, elérhetőségeiben történő változásról.

 

7. A Diáknapokra vonatkozó főbb információk

7.1 A Diáknapok versenyprogramjai pénteken és szombaton zajlanak. Pénteken (április 13.) csak a 3. kategória indul el, hiszen itt a produkció/k bemutatása 30/40 perces is lehet. A többi kategória (1., 2., 4., 5., 6., 7.) versenynapja szombat (április 14.)  A Diáknapok lehetőséget ad arra, hogy színpadi megjelenést nem igénylő műveket is bemutassanak a fiatalok. Ezek lehetnek írt versek, novellák, rajzok, festmények, fotók, videók, kritikák… stb. Az ezen kategóriákban (8., 9., 10., 11., 12.) leadott produktumok zsűrizése megelőzi a Diáknapok dátumát. A felhívásban és a kategórialeírásokban részletesen olvashatók a leadási határidők, a zsűrizések időpontja és a konzultációs időpontok, továbbá a pályaművek visszaadásának dátuma.

7.2 A Diáknapok versenynapjain a 8., 9., 10., 11., 12. kategóriákban nem kötelező a megjelenés, de a 8., 11. 12. kategóriák kiállításának április 14-én van a megnyitója és itt lehet megtekinteni a saját, illetve a többi alkotást. (Fontos tudnivaló, hogy csak a zsűri által javasolt tárgyakat, alkotásokat állítják ki a szervezők.) A 9., 10,. 12. kategóriák szakmai konzultációja  szintén ezen a napon lesz, délután a megadott helyszínen és időpontban.

7.3 A Diáknapokon nincs elődöntő és döntő. 2018. április 13–14-én zajlanak a versenyprogramok, 15-én pedig a Gálaműsor és az ünnepélyes díjátadó.

7.4 Az eredményeket hivatalosan április 14-én 17 órától teszi közzé a Rendező, annak megfelelően, amilyen tempóban érkeznek az adatok a kategóriafelelősöktől. Az eredményeket a felhívásban megadott felületeken olvashatják.

7.5 A minősítési oklevelek közül a vasárnapi gálán a különdíjasoknak, a kategóriadíjasoknak, valamint a nagydíjasoknak és a fesztiváldíjasnak adjuk át. A többi minősítő oklevél (bronz, ezüst, arany, elismerő oklevél) elkészültéről a verseny után 7 munkanappal értesítjük az iskolákat, amelyeknek képviselői személyesen átvehetik a Rendezőtől.

7.6 Jelentkező és a Jelentkező által nevezett versenyző tudomásul veszi, hogy a zsűri döntésével szemben jogorvoslati lehetősége nincsen.

 

8. Személyhez fűződő-, szerzői- és szerzői joggal szomszédos jogok szabályozása

8.1 Jelentkező által nevezett versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a Rendező a Diáknapok rendezvényen

8.1.1 rögzített előadását, illetve annak tetszőleges részletét átdolgozza, többszörözze, terjessze, sugározza vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse (ideértve különösen a www.diaknapok.hu honlapra vagy a Diáknapok bármely közösségi oldalára történő feltöltését)

8.1.2 előadását (közreműködését) vagy annak tetszőleges részletét filmalkotásban vagy egyéb audiovizuális műben – ideértve a reklámcélú felhasználást is – felhasználja,

8.1.3 képmását, nevét, valamint a Jelentkezési adatlapon általa közölt alábbi adatokat: név, életkor, lakóhely város pontosságig, tanulmányok, iskola,

8.1.4 a bemutatók során rögzített előadását, vagy annak tetszőleges részletét a Rendező promóciós és bármilyen reklámanyagokban, műsorrészekben, plakátokon vagy egyéb hordozón megjelenítse, ideértve a Diáknapok reklám- és promóciós anyagokon való megjelenítést is.

8.1.5 Rendező kizárólagosan jogosult a Jelentkező által nevezett versenyző közreműködésével létrejött és a jelen szerződés 8.1 pontja szerint rögzített valamennyi televíziós felvétel, műsorrészlet, hang- és képfelvétel egészének, elemeinek, részletének, címének, formai jegyeinek, illetve a Jelentkező által nevezett versenyző  nevének, képmásának kereskedelmi célú hasznosítására.

8.1.6 Jelentkező által nevezett versenyző a jelen pontban szereplő személyhez fűződő, valamint szerzői joggal szomszédos jogai felhasználására Rendezőnek külön díjazás nélkül kizárólagos, térben és időben korlátlan, 3. személyre szabadon átruházható jogot biztosít, tekintettel arra, hogy a Diáknapokon történő részvétele saját szakmai karrierjének fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul.

8.1.7 Jelentkező által nevezett versenyző kijelenti és szavatol azért, hogy nincsen 3. személynek olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti jogok Rendezőre történő átruházását, átengedését, vagy Rendező részéről történő felhasználását kizárná, vagy korlátozná.

8.1.8 Jelentkező által nevezett versenyző hozzájárul ahhoz, hogy a Gálába való beválogatását követően a Gálán való szereplését a Rendező megbízásából eljáró színházi rendező határozza meg, aki a produkció alapjait nem változtatja meg, de a szórakoztató műsor összeállításhoz szükséges javaslatait elfogadja. A jelentkező által nevezett versenyző elfogadja, hogy a Gálán a Rendező megbízásából eljáró színházi rendező utasításait betartja.

 

9. Adatvédelmi rendelkezések

 9.1 Jelentkező által nevezett versenyző kijelenti, hogy személyes adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelő, a Rendező általi kezeléséhez hozzájárul, és az adatszolgáltatása önkéntes.

9.2 A személyes adatok kezelése során a Rendező adatkezelőnek minősül.

9.3 Jelentkező által nevezett versenyző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendező személyes adatait – a jelen szabályzat 8. pontjában foglaltak kivételével – bizalmasan  kezeli, azokat indokolatlanul harmadik személy részére ki nem adja. Rendező által nevezett versenyző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendező személyes adatait a Diáknapok lebonyolítása és annak promóciója céljából kezeli és felhasználja, ennek körében az általa meghatározott harmadik személynek indokolt esetben átadja. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyéről Jelentkező által nevezett versenyző jogosult tájékoztatást kérni.

9.4 Jelentkező által nevezett versenyző hozzájárul és engedélyezi, hogy a Rendező személyes adatait a Diáknapok befejezésétől számított két évig kezelje és felhasználja a Diáknapok promóciója céljából, illetve a következő Diáknapokról és annak promóciós eseményeiről a Jelentkező által nevezett versenyzőt információs levélben tájékoztassa. Ennek érdekében Rendező a Jelentkező által nevezett versenyző személyes adatait harmadik személynek átadja. Jelentkező, valamint Jelentkező által nevezett versenyző egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Rendező a tájékoztató leveleket a Jelentkezési adatlapon megadott elérhetőségeire megküldje.

9.5 Jelentkező által nevezett versenyző jogosult a 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.  címre postai úton vagy diaknapok@diaknapok.hu e-mail címre írt elektronikus levélben tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével ­– törlését vagy zárolását. Jelentkező  által nevezett versenyző jogosult továbbá hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. A Jelentkező és a Jelentkező által nevezett versenyzőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Rendező által meghozott döntéssel nem ért egyet vagy egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslattal kíván élni, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet panaszt, vagy jogait bíróság előtt érvényesítheti.

9.6 Jelentkező által nevezett versenyző tudomásul veszi, hogy a Diáknapok ideje alatt személyes adatai törlésének kérése, valamint jelen Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a versenyből való kizárásával jár.

9.7 Jelentkező bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván információs levelet kapni a Rendezőtől, a lemondó nyilatkozatot a 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.  címre történő megküldésével postai úton vagy az diaknapok@diaknapok.hu e-mail címre elektronikus úton jogosult eljuttatni. A Rendező a jelen Részvételi szabályzat szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a nyilvántartási száma: NAIH-84939/2015.

 

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Rendező fenntartja magának a jogot, hogy a Diáknapok helyszíneit módosítsa.

10.2 Rendező fenntartja magának a jogot, hogy a zsűri döntése szerint a Gálára bejutott, ám azon bármilyen okból részt venni nem tudó (pl. egyéb elfoglaltság, betegség stb.) Jelentkező által nevezett versenyző helyett a zsűri választása alapján másik Jelentkező által nevezett versenyzőt beválasszon.

10.3 Jelentkező kötelezettséget vállal, hogy a Versennyel kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki.

Székesfehérvár, 2018. február 15.